Warunki zakupu

Ogólne warunki umowne
Polityka Prywatności
Ogólne warunki umowne
OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

Preambulum

Witamy na naszej stronie internetowej! Dziękujemy, że robiąc zakupy, zaufaliście nam!

OWU niniejszego sklepu internetowego  zostały sporządzone przy pomocy Przyjaznego dla Konsumentów generatora OWU.

W przypadku pojawienia się pytań związanych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umownymi, korzystaniem ze strony internetowej, poszczególnymi produktami, procesem zakupów lub innymi indywidualnymi życzeniami, prosimy o nawiązanie kontaktu z naszymi współpracownikami w podany przez nas sposób!

Impressum: dane Usługodawcy (Sprzedawca, Przedsiębiorstwo)

Nazwa: VR Software Kft.

Siedziba: 1063 Budapeszt, Szinyei Merse utca 21/I/5

Adres korespondencyjny: 1063 Budapeszt, Szinyei Merse utca 21/1/5

Organ ewidencyjny: Sąd Stołeczny

Nr KRS: 01-09-378445

NIP: 28986571-2-42

NIP EU: HU28986571

Osoba reprezentująca: Szilvia Varga

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: https://vrsoft.pl

Dane dostawcy usług hostingowych

Nazwa: UNAS Online Kft.

Siedziba: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: [email protected]

Strona internetowa: unas.hu

Pojęcia

Towar: rzecz ruchoma, w tym woda, gaz i energia elektryczna w pojemnikach, butelkach lub w inny sposób w ograniczonych ilościach, lub w określonych objętościach oraz towary zawierające komponenty cyfrowe

Towar zawierający elementy cyfrowe: ruchoma rzecz, która zawiera w sobie zawartość cyfrową lub usługę cyfrową, lub jest z nią powiązana, w taki sposób, że w przypadku braku danych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej towary nie byłyby w stanie spełniać swoich funkcji

Strony: wspólnie Sprzedający i Kupujący

Konsument: osoba fizyczna działająca poza swoją działalnością zawodową, gospodarczą lub handlową

Umowa konsumencka: taka umowa, której jeden podmiot klasyfikowany jest jako konsument

Funkcjonalność: towar zawierający elementy cyfrowe, ta zdolność zawartości cyfrowej lub usługi cyfrowej, która spełnia funkcję odpowiadającą jego celom

Producent: wytwórca produktu, w przypadku produktu importowanego importer wwożący produkt na teren Unii Europejskiej lub dowolna taka osoba, która identyfikuje się jako producent, wskazując na produkcie swoją nazwę, znak towarowy lub inny znak wyróżniający

Interoperacyjność: towar zawierający elementy cyfrowe, zdolność towarów, treści cyfrowych lub usług cyfrowych zawierających elementy cyfrowe do interakcji ze sprzętem i oprogramowaniem innym niż towary, treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, które są z nimi normalnie używane

Kompatybilność: towar zawierający elementy cyfrowe, zdolność treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do współdziałania ze sprzętem, lub oprogramowaniem, które są powszechnie używane z towarami, treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi tego samego rodzaju, bez konieczności modyfikacji;

Strona internetowa: niniejsza strona internetowa, która służy do zawarcia umowy

Umowa: umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym przy pomocy strony internetowej i poczty elektronicznej

Trwały nośnik danych: dowolne takie narzędzie, które umożliwia konsumentowi lub przedsięwzięciu przechowywanie adresowanych do niego danych osobowych w sposób dostępny w przyszłości i zgodny z celem przeznaczenia danych oraz wyświetlanie przechowywanych danych w niezmienionej formie

Narzędzie umożliwiające komunikację na odległość pomiędzy podmiotami będącymi w pewnej odległości od siebie (nieobecnymi): takie narzędzie, które jest odpowiednie do złożenia oświadczeń umownych pomiędzy nieobecnymi stronami, w celu zawarcia umowy. W szczególności takim narzędziem jest zaadresowany lub niezaadresowany formularz, standardowy list, ogłoszenie publikowane w prasie wraz z formularzem zamówienia, katalog, telefon, telefax oraz narzędzia zapewniające dostęp do internetu.

Umowa zawarta pomiędzy stronami na odległość: umowa konsumencka zawierana w ramach systemu sprzedaży na odległość w celu świadczenia umownego produktu lub usługi bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy wykorzystaniu wyłącznie środka porozumiewania się umożliwiającego kontakt na odległość w celu zawarcia umowy

Produkt: występujący w ofercie na stronie internetowe, towar przeznaczony na sprzedaż na Stronie internetowej i towar zawierający elementy cyfrowe

Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie): osoba wykonująca zawód, samozatrudnienie lub działalność gospodarczą

Kupujący/Pan/Pani: osoba zawierająca umowę składająca ofertę kupna za pośrednictwem Strony internetowej

Gwarancja: W przypadku umowy zawartej pomiędzy konsumentem i przedsiębiorstwem (dalej: umowa konsumencka) zgodnie z Kodeksem Cywilnym,

 1. gwarancja podjęta w związku z realizacją umowy, której przedsiębiorstwo podejmuje się w celu należytego wykonania umowy poza zobowiązaniami prawnymi lub w przypadku ich braku podejmuje się jej dobrowolnie, oraz
 2. obowiązkowa gwarancja opierająca się na przepisach prawnych

Cena zakupu: równowartość płatna za towar oraz za usługę zawierającą treści cyfrowe.

Właściwe przepisy prawne

Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa Polski, w szczególności następujące przepisy:

 • Ustawa CLV z 1997r. o ochronie konsumenta
 • Ustawa CVIII z 2001r. o elektronicznych usługach handlowych oraz o niektórych kwestiach związanych z usługami społeczeństwa informacyjnego
 • Ustawa V z 2013r. o Kodeksie Cywilnym
 • Rozporządzenie rządowe 151/2003. (IX.22.) o obowiązkowej gwarancji na trwałe dobra konsumpcyjne
 • Rozporządzenie rządowe 45/2014. (II.26.) o szczegółowych przepisach umów zawieranych pomiędzy konsumentem i przedsiębiorstwem    
 • Rozporządzenie NGM (Ministra Gospodarki Narodowej) 19/2014. (IV.29.) w sprawie zasad postępowania z roszczeniami z tytułu rękojmi i roszczeń gwarancyjnych w odniesieniu do towarów sprzedanych na podstawie umowy między konsumentem a przedsiębiorstwem
 • Ustawa LXXVI z 1999r. o prawach autorskich
 • Ustawa CXX z 2011r. o prawie do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Rozporządzenie rządowe 373/2021 (VI.30.) o szczegółowych przepisach umów zawieranych pomiędzy konsumentem i przedsiębiorstwem dotyczących zakupu towarów oraz usług zawierających treści cyfrowe i zapewniania usług cyfrowych.

Zakres i akceptacja OWU

Treść umowy zawartej pomiędzy nami – oprócz rozporządzeń obowiązujących przepisów prawnych – określają niniejsze Ogólne Warunki Umowne (dalej: OWU). Zgodnie z tym niniejsze OWU zawierają prawa i obowiązki dotyczące obu stron, warunki zawarcia umowy, terminy realizacji, warunki dostawy i płatności, przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz warunki dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Informacje techniczne wymagane do korzystania ze Strony internetowej, które nie są zawarte w niniejszych OWU, są zawarte w innych informacjach dostępnych na Stronie internetowej.

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z rozporządzeniami niniejszych OWU.  

Język umowy, forma umowy

Język umów objętych niniejszymi OWU to język Polski.

Umowy objęte niniejszymi OWU nie są klasyfikowane jako umowy zawarte w formie pisemnej, nie są one rejestrowane przez Sprzedającego.

Ceny

Ceny rozumiane są w PLN, zawierają 23% VAT. Nie można wykluczyć możliwości zmiany cen przez Sprzedawcę ze względów biznesowych. Zmiana ceny nie dotyczy umów już zawartych. Jeśli Sprzedawca błędnie pokazał cenę i na dany produkt wpłynęło zamówienie, ale umowa nie została jeszcze zawarta, wtedy Sprzedający postępuje zgodnie z punktem OWU „Postępowanie w przypadku błędnej ceny”.

Postępowanie w przypadku błędnej ceny

Jednoznacznie za błędną cenę uważane są:

 • Cena 0 PLN,
 • Cena pomniejszona o zniżkę, która została błędnie przedstawiona (np. w przypadku produktu w cenie 12 PLN ze zniżką 20%, cena oferowanego produktu wynosi 6 PLN).

W przypadku pokazania błędnej ceny Sprzedający zaproponuje możliwość zakupu produktu w rzeczywistej, prawidłowej cenie i Kupujący, posiadając te informacje, może zadecydować, czy zamówi produkt po jego faktycznej cenie lub bez jakichkolwiek następstw prawnych zrezygnuje z zamówienia.

Rozpatrywanie reklamacji i możliwości dochodzenia swoich praw

Reklamacje konsumenta związane z produktem lub z działalnością Sprzedającego można złożyć w następujący sposób:

Konsument może złożyć zażalenie wobec przedsięwzięcia słownie lub pisemnie, które dotyczy zachowania, działalności, lub zaniechania przedsięwzięcia, lub osoby działającej w interesie przedsięwzięcia w związku z dystrybucją, lub sprzedażą towarów konsumentom.

Zażalenie słowne przedsiębiorstwo ma obowiązek zbadać natychmiast i zgodnie z potrzebą załatwić. Jeśli konsument nie zgadza się z rozpatrzeniem zażalenia lub nie jest możliwe natychmiastowe rozpatrzenie zażalenia, przedsiębiorstwo ma obowiązek natychmiastowego sporządzenia protokołu o reklamacji (zażaleniu) i jego stanowisku z nim związanym i w przypadku zażalenia ustnego na miejscu ma obowiązek osobistego przekazania konsumentowi kopii protokołu. W przypadku reklamacji złożonej przez telefon lub za pomocą innej usługi komunikacji elektronicznej zostanie on przesłany konsumentowi jednocześnie z odpowiedzią merytoryczną w terminie 30 dni, zgodnie z wymogami udzielenia odpowiedzi na pisemną reklamację. W innych przypadkach na reklamację pisemną należy odpowiadać zgodnie z poniższymi. Na reklamację pisemną przedsiębiorstwo ma obowiązek udzielenia merytorycznej odpowiedzi  i  zastosowania odpowiednich kroków w ciągu trzydziestu dni od wpłynięcia zażalenia, jeśli bezpośrednio stosowane akty prawne Unii Europejskiej nie stanowią inaczej. Krótszy termin może być określony poprzez przepisy prawne, natomiast dłuższy poprzez ustawę. Stanowisko odrzucające reklamację przedsiębiorstwo ma obowiązek uzasadnić. Przedsiębiorstwo ma obowiązek opatrzenia reklamacji zgłaszanej przez telefon lub przy pomocy innej usługi komunikacji elektronicznej indywidualnym znakiem identyfikacyjnym.

Protokół sporządzony w związku z reklamacją powinien zawierać:

 1. Nazwisko i imię oraz adres konsumenta,
 2. Miejsce, czas i sposób złożenia zażalenia,
 3. Szczegółowy opis zażalenia konsumenta, spis dokumentów i innych dowodów przedstawionych przez konsumenta,
 4. Oświadczenie przedsiębiorstwa o jego stanowisku w związku z reklamacją konsumenta, o ile jest możliwe natychmiastowe zbadanie reklamacji,
 5. Podpis osoby sporządzającej protokół i konsumenta, za wyjątkiem reklamacji złożonej słownie przez telefon lub przy pomocy innej usługi komunikacji elektronicznej,
 6. Miejsce i data sporządzenia protokołu,
 7. W przypadku reklamacji złożonej przez telefon lub przy pomocy innej usługi komunikacji elektronicznej indywidualny numer identyfikacyjny reklamacji.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zachowania przez trzy lata protokołu dotyczącego reklamacji i kopii odpowiedzi i na wniosek organów kontrolnych ich przedstawienia.

W przypadku odrzucenia reklamacji przedsiębiorstwo ma obowiązek pisemnego poinformowania konsumenta w zależności od charakteru reklamacji, w jakim organie władzy lub organie rozjemczym może wnioskować o rozpoczęcie postępowania. Ponadto informacja musi zawierać lokalizację, telefon i kontakt internetowy oraz adres korespondencyjny właściwego organu lub organu pojednawczego w miejscu zamieszkania, lub pobytu konsumenta. Informacja powinna informować również o tym czy przedsiębiorca skorzysta z procedury pojednawczej w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. O ile ewentualny spór konsumencki pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji, Konsument ma do dyspozycji poniższe możliwości dochodzenia swoich praw:

Procedura ochrony konsumenta

Złożenie reklamacji (zażalenia) jest możliwe w organach ochrony konsumenta. O ile Konsument zauważy naruszenie swoich praw konsumenckich, ma prawo zwrócić się z zażaleniem do właściwego organu ochrony konsumenta zgodnego z jego miejscem zamieszkania. Po rozpatrzeniu reklamacji organ podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony konsumenta. Zadania organów pierwszej instancji ochrony konsumenta wypełniają stołeczne i wojewódzkie urzędy rządowe, których lista znajduje się tutaj: http://www.kormanyhivatal.hu/

Postępowanie sądowe

Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających ze sporu konsumenckiego na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym zgodnie z ustawą V z 2013 r. o Kodeksie cywilnym oraz rozporządzeniami ustawy CXXX z 2016 r. o Kodeksie postępowania cywilnego.

Postępowanie rozjemcze

Informujemy, że Pan/Pani może złożyć wobec nas skargę konsumencką. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, wtedy ma Pan/Pani prawo zwrócić się do organu rozjemczego właściwego według miejsca zamieszkania lub przebywania: warunkiem wszczęcia postępowania pojednawczego jest podjęcie przez Konsumenta bezpośredniej próby rozwiązania sporu z zainteresowanym przedsiębiorstwem. Na wniosek Konsumenta, zamiast organu właściwego, kompetentnym w postępowaniu może być organ pojednawczy wyznaczony we wniosku Konsumenta.

W czasie postępowania rozjemczego przedsiębiorstwo jest zobowiązane do współpracy.

W ramach tej współpracy przedsiębiorstwa mają obowiązek przesłania odpowiedzi na wezwanie organów rozjemczych, a ponadto zostanie odnotowany jako obowiązek, obowiązek pojawienia się przed organem rozjemczym („zapewnienie udziału osoby upoważnionej do zawarcia porozumienia na rozprawie”).

Jeśli siedziba lub zakład przedsiębiorstwa nie jest zarejestrowany w województwie zgodnym z Izbą, w której prowadzi swoją działalność właściwy terenowo organ rozjemczy, obowiązek współpracy przedsiębiorstwa obejmuje oferowanie możliwości zawarcia pisemnej umowy odpowiadającej potrzebom Konsumenta.

W przypadku naruszenia w/w obowiązku współpracy organ ochrony konsumenta posiada zakres działania, na podstawie którego w wyniku zmiany przepisów prawnych w przypadku zachowania przedsiębiorstwa naruszającego prawo, obowiązkowe jest wyznaczenie grzywny, nie ma możliwości odstąpienia od grzywny. Oprócz ustawy o ochronie konsumenta została zmieniona również ustawa o małych i średnich przedsiębiorstwach, tak więc w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw nie można pominąć wyznaczenia grzywny.

Wysokość grzywny w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi od 175 do 6000 PLN, natomiast w przypadku przedsiębiorstw podlegających pod ustawę o rachunkowości z roczną sprzedażą netto przekraczającą 1170000 PLN, w przypadku przedsiębiorstw, które nie są zaliczane do małych i średnich, grzywna może wynosić od 175 PLN do 5% rocznej sprzedaży netto przedsiębiorstwa, ale najwyżej może stanowić 5830000 PLN. Celem ustawodawstwa poprzez wprowadzenie obowiązkowej grzywny jest wzmocnienie współpracy z organem rozjemczym oraz zapewnienie aktywnego udziału przedsiębiorstw w postępowaniu organu rozjemczego.

Do zakresu działania organu rozjemczego należy rozwiązanie sporu konsumenckiego poza postępowaniem sądowym. Zadaniem organu pojednawczego jest próba osiągnięcia porozumienia stron w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, w przypadku niedoprowadzenia do wyniku, podejmuje decyzję w celu zapewnienia prostego, szybkiego, sprawnego i oszczędnego egzekwowania praw konsumenckich. Organ rozjemczy na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy udziela rad w kwestii praw posiadanych przez konsumenta oraz w związku z obciążającymi go zobowiązaniami.

Organ pojednawczy rozpoczyna postępowanie na wniosek konsumenta. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do prezesa organu rozjemczego: wymóg zachowania formy pisemnej może być spełniony listownie, telegramem, telegrafem lub faksem oraz w każdy inny sposób, który umożliwia odbiorcy trwałe zachowanie adresowanych do niego danych w celu, dla którego dane te były przeznaczone oraz umożliwia ich wyświetlenie w niezmienionej postaci. Wniosek powinien zawierać:

 1. Nazwisko i imię, adres zamieszkania lub przebywania Konsumenta,
 2. nazwę, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorcy, którego dotyczy spór konsumencki,
 3. jeśli Konsument wniósł o wyznaczenie organu zamiast właściwego organu rozjemczego,
 4. krótki opis stanowiska Konsumenta, fakty to potwierdzające i tego dowody,
 5. oświadczenie Konsumenta o tym, że Konsument spróbował rozwiązać kwestię sporną bezpośrednio z przedsiębiorcą, którego spór dotyczy,
 6. oświadczenie Konsumenta o tym, że nie wnioskował o postępowanie innego organu rozjemczego, nie rozpoczęło się postępowanie mediatorskie, nie został złożony pozew, ani wniosek o wydanie nakazu zapłaty,
 7. wniosek dotyczący decyzji organu,
 8. podpis Konsumenta.

Do wniosku należy załączyć ten dokument oraz kopię (wyciąg) tego dokumentu, na którego treść Konsument powołuje się jako na dowód, a w szczególności  pisemne oświadczenie przedsiębiorstwa o odrzuceniu reklamacji, w przypadku jego braku inne dowody pisemne, będące w posiadaniu Konsumenta o próbach doprowadzenia do porozumienia.

Jeśli w imieniu Konsumenta występuje osoba upoważniona, do wniosku należy załączyć upoważnienie.

Więcej informacji na temat Kolegium pojednawczego można znaleźć tutaj: http://www.bekeltetes.hu
Więcej informacji na temat właściwych terytorialnie organów rozjemczych znajduje się tutaj:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletekDane kontaktowe poszczególnych właściwych terytorialnie kolegiów pojednawczych:

Kolegium pojednawcze okręgu Baranya
Adres: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Numer telefonu: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: [email protected][email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Bács-Kiskun
Adres: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Numer telefonu: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.bacsbekeltetes.hu

Kolegium pojednawcze okręgu Békés
Adres: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Numer telefonu: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Borsod-Abaúj-Zemplén

Adres: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Numer telefonu:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze Budapesztu
Adres: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
Numer telefonu: 06-1-488-2131
E-mail: [email protected]
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Kolegium pojednawcze okręgu Csongrád-Csanád
Adres: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Numer telefonu: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Fejér
Adres: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Numer telefonu:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Győr-Moson-Sopron
Adres: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Numer telefonu: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Hajdú-Bihar
Adres: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Numer telefonu: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Heves
Adres: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Numer telefonu: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Jász-Nagykun-Szolnok
Adres: 5000 Szolnok, Verseghy park 8/ III/ 305-306.
Numer telefonu: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Komárom-Esztergom
Adres: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Numer telefonu: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Nógrád
Adres: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Numer telefonu: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Pest
Adres: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési Adres: 1364 Budapest, Pf.: 81
Numer telefonu: 06-1-792-7881
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: http://panaszrendezes.hu/

Kolegium pojednawcze okręgu Somogy
Adres: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Numer telefonu: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adres: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Numer telefonu: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Tolna
Adres: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Numer telefonu: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Vas
Adres: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Numer telefonu: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Veszprém
Adres: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1/parter/ 115-116.
Numer telefonu: +36-88-814-121 
Fax: 06-88-412-150
E-mail: [email protected]

Kolegium pojednawcze okręgu Zala
Adres: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Numer telefonu: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]

Platforma online rozstrzygania kwestii spornych

Komisja Europejska stworzyła stronę internetową, na której Konsumenci mogą się zarejestrować i poprzez nią mają możliwość rozwiązywania kwestii spornych związanych z zakupami online poprzez wypełnienie wniosku, pomijając postępowanie sądowe. W ten sposób Konsumenci mogą egzekwować swoje prawa bez ograniczeń związanych np. z odległością.

Jeśli Pan/Pani chce złożyć zażalenie w związku z zakupionym przez internet produktem lub usługą i nie chce zwrócić się do sądu, może skorzystać z narzędzi online uregulowania sporu. Na portalu zarówno Pan/Pani jak i Sprzedający, wobec którego została złożona reklamacja, mogą wspólnie wybrać organ rozstrzygający spory, któremu zostanie powierzone rozpatrzenie reklamacji.

Platforma online do rozstrzygania sporów znajduje się tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Prawa autorskie

W rozumieniu § 1 akapitu (1) ustawy LXXVI z 1999r. o prawach autorskich (dalej: Szjt.) strona internetowa klasyfikowana jest jako dzieło autorskie, tak więc każda jego część podlega pod ochronę praw autorskich. Na podstawie § 16 akapitu (1) Szjt. zabrania się wykorzystywania grafiki i rozwiązań programowych, programów komputerowych bez zgody oraz zabrania się wykorzystywania dowolnej takiej aplikacji, przy pomocy której strona internetowa lub dowolna jej część może zostać zmieniona. Wszelkie materiały mogą być pobierane z serwisu i jego bazy danych wyłącznie za pisemną zgodą posiadacza praw, z odniesieniem do strony internetowej oraz wskazaniem źródła. Właścicielem praw autorskich jest VR Software Kft.

Częściowe unieważnienie, kodeks postępowania

Jeśli któryś z punktów OWU jest z punktu widzenia prawa niepełny lub nieważny, pozostałe punkty umowne pozostają w mocy i zamiast nieważnej lub błędnej części mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne.

Sprzedawca nie posiada kodeksu postępowania w rozumieniu ustawy o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych wobec Konsumentów.

Działanie treści cyfrowych, techniczne środki ochrony

Dostępność serwerów dostarczających dane wyświetlane na stronie internetowej wynosi ponad 99,9% rocznie. Cała zawartość danych jest systematycznie archiwizowana, tak więc w przypadku problemu jest możliwość przywrócenia oryginalnych treści. Dane pojawiające się na stronie internetowej przechowywane są w bazie danych MSSQL i MySQL. poufne dane są przechowywane z silnym szyfrowaniem, a do ich szyfrowania używamy wsparcia sprzętowego w procesorze.

Poprawa błędów wprowadzania danych – Odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych

Pan/Pani w czasie zamówienia przed jego zakończeniem ciągle ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (naciskając w wyszukiwarce na przycisk z powrotem, otwiera się poprzednia strona, tak więc wtedy też można poprawić wprowadzone dane, kiedy Pan/Pani jest już na następnej stronie). Zwracamy uwagę na to, że odpowiedzialność spoczywa na Panu/Pani, aby podane dane zostały prawidłowo wprowadzone, bowiem na podstawie danych podanych przez Pana/Panią nastąpi fakturowanie oraz dostawa produktów. Pragniemy zwrócić również uwagę na fakt, że źle podany adres mailowy lub zapełnienie miejsca w skrzynce pocztowej może skutkować niedoręczeniem potwierdzenia i uniemożliwić zawarcie umowy. Jeśli Kupujący zakończył zamówienie i w podanych danych znalazł błąd, wtedy w najkrótszym możliwym czasie powinien rozpocząć zmianę zamówienia. O zmianie błędnie złożonego zamówienia Kupujący powiadamia Sprzedającego, wysyłając z podanego w zamówieniu adresu e-mail wiadomość lub dokonuje tego przez telefon.

Korzystanie ze strony internetowej

W celu dokonania zakupów nie ma obowiązku rejestracji.

Proces zakupów

Wybór produktu

Klikając na kategorie produktów znajdujące się na stronie internetowej można wybrać odpowiednią grupę produktów, a w niej poszczególne produkty. Klikając na poszczególne produkty, pojawia się zdjęcie produktu, numer artykułu, cena. W przypadku zakupu należy zapłacić cenę pokazaną na stronie internetowej.  

Umieszczenie w koszyku

Po wyborze Produktu, klikając na przycisk „do Koszyka”, dowolna ilość produktów może zostać umieszczona w koszyku bez obowiązku zakupu lub płatności, ponieważ umieszczenie produktu w koszyku nie jest klasyfikowane jako złożenie oferty.

Proponujemy, aby również wtedy włożyć produkt do koszyka, jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy chcecie dany produkt zakupić, ponieważ dzięki temu poprzez jedno kliknięcie stanie się dla Państwa jasne, które produkty na daną chwilę są przez Państwa wybrane i wyświetlając te produkty na ekranie, możecie je obejrzeć i porównać. Zawartość koszyka do finalizacji zamówienia, tzn. do przyciśnięcia przycisku „Finalizacja zamówienia”, może być w dowolny sposób zmieniona, produkty zgodnie z życzeniem mogą być usunięte z koszyka oraz inne produkty mogą zostać dołożone oraz może zostać zmieniona ilość produktów.

Jeśli produkt zostanie umieszczony w Koszyku, wtedy pojawia się w oddzielnym okienku tekst „Produkt zostanie dołożony do koszyka”. Jeśli Pan/Pani nie chce wybrać dalszych produktów, prosimy nacisnąć na przycisk „Przejdź do koszyka”! Jeśli chce Pan/Pani jeszcze raz obejrzeć wybrany produkt lub włożyć nowy produkt do koszyka, należy nacisnąć na przycisk „Wróć do produktów”!

Zobacz koszyk

W trakcie korzystania ze strony internetowej klikając na ikonę „Zobacz koszyk” w dowolnej chwili można sprawdzić zawartość koszyka. Jest tutaj możliwość usunięcia z koszyka wybranych produktów oraz zmiany ilości produktów. System po naciśnięciu przycisku „Aktualizacja koszyka” wyświetli odpowiednie informacje zgodne z dokonaną zmianą, w tym również cenę włożonych do koszyka produktów. Jeśli nowe produkty nie będą wybierane i umieszczane w koszyku, wtedy naciskając przycisk „Zamówienie”, można kontynuować zakupy.

Podanie danych o Kupującym

Po naciśnięciu przycisku „Zamówienie” wyświetlona zostanie zawartość koszyka oraz w przypadku zakupu wybranych produktów również całkowita cena zakupu do zapłaty. W polu „Usługa dostawy” należy zaznaczyć, czy zamówiony produkt zostanie odebrany osobiście (odbiór osobisty) lub ma zostać dostarczony. W przypadku doręczenia system sygnalizuje koszt dostawy, który jest płatny w przypadku złożenia zamówienia.  

W polu „Dane użytkownika” można podać adres mailowy, w polu „Informacje do fakturowania” nazwisko i imię, adres, numer telefonu. W polu „Informacje dotyczące dostawy” system automatycznie przechowuje dane podane w „Informacjach do fakturowania”. Jeśli dostawa ma nastąpić na inny adres, prosimy usunąć fajeczkę. W polu „Uwagi” można podać dalsze informacje.

Przegląd zamówienia

Po wypełnienie w/w pól, klikając na przycisk „Kontynuacja w następnym kroku”, można kontynuować proces zamówienia oraz klikając na przycisk „Nie” można usunąć/poprawić wprowadzone dotąd dane oraz powrócić do zawartości Koszyka. W przypadku kliknięcia na przycisk „Kontynuacja w następnym kroku” następuje przekierowanie na stronę „Przegląd zamówienia”. Tutaj widać podsumowanie wcześniej podanych danych i kwotę do zapłaty (tych danych tutaj nie można już zmienić, tylko klikając na przycisk „Wróć”).

Finalizacja zamówienia (składanie oferty)

Jeśli klient jest przekonany, że zawartość koszyka jest zgodna z zamówionymi produktami oraz dane są prawidłowe, wtedy klikając na przycisk „Zamówienie”, można zamknąć zamówienie. Informacje podawane na stronie internetowej nie są traktowane przez Sprzedającego jako oferta dotycząca podpisania umowy. W przypadku zamówień podlegających pod niniejsze OWU Pan/Pani traktowani są jako składający ofertę.  

Pan/Pani naciskając przycisk „Zamówienie” przyjmują do wiadomości, że ofertę należy uważać za złożoną i oświadczenie – w przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego zgodnie z niniejszymi OWU – związane jest z obowiązkiem płatności. Oferta obowiązuje przez 48 godzin. Jeśli Sprzedawca nie potwierdzi Pana/Pani oferty w ciągu 48 godzin zgodnie z ogólnymi warunkami umownymi, jest Pan/Pani zwolniony/a z zobowiązań ofertowych.

Przetwarzanie zamówienia, zawieranie umowy

Przetwarzanie zamówienia następuje w dwóch krokach. Pan/Pani ma możliwość złożenia zamówienia w dowolnym momencie. Najpierw zamówienie zostaje potwierdzone automatycznie, co potwierdza tylko ten fakt, że Pana/Pani zamówienie wpłynęło przez stronę internetową, ale to potwierdzenie nie jest traktowane jako przyjęcie Pana/Pani oferty. Jeśli Pan/Pani zauważy, że automatyczne potwierdzenie mailowe zawiera Pana/Pani błędne dane (np. nazwisko i imię, adres, telefon, itp.), wtedy jest Pana/Pani obowiązkiem niezwłoczne powiadomienie nas drogą mailową o tym fakcie, przy jednoczesnym podaniu prawidłowych danych. Jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia nie otrzyma Pan/Pani wiadomości potwierdzającej, wtedy prosimy skontaktować się z nami, ponieważ być może zamówienie nie dotarło do nas z powodu problemów technicznych systemu.

Sprzedający po Pana/Pani ofercie w drugim mailu potwierdza Pana/Pani ofertę. Umowa wtedy zostaje zawarta, kiedy wysłany przez Sprzedającego potwierdzający e-mail stanie się dostępny w systemie poczty elektronicznej (drugie potwierdzenie).

Sposoby płatności

Przelew bankowy

Możesz również zapłacić za produkty przelewem bankowym. (Obecnie nieaktywne)

Płatność kartą bankową za pośrednictwem systemu Stripe

Jeśli wybierzesz tę metodę płatności, zostaniesz przekierowany do systemu Stripe, gdzie możesz użyć kart bankowych do uregulowania rachunku. We wszystkich przypadkach dane karty bankowej należy wprowadzić na stronie rozwiązania płatniczego, aby w żadnych okolicznościach nie dotarły one do sprzedawcy. Całkowita kwota zamówienia zostanie pobrana z karty bankowej po złożeniu zamówienia.

PayPal

PayPal jest do dyspozycji kupujących w ponad 200 krajach jako prosty i bezpieczny sposób płatności.

PayPal posiada liczne zalety, które ułatwiają i przyspieszają zakupy, a informacje finansowe są bezpieczne:

 • E-mail, hasło. To wszystko, co jest potrzebne, aby zapłacić lub dokonać przelewu w systemie PayPal. Natomiast karta płatnicza może pozostać w portfelu.
 • W celu płatności nie ma potrzeby doładowywania konta PayPal. Wystarczy, jeśli do konta PayPal zostanie przyporządkowana karta płatnicza, co więcej, wystarczy zrobić to tylko raz, na początku.
 • PayPal to znany na całym świecie sposób płatniczy, zapewniający bezpieczne transakcje, poprzez który można zapłacić cenę produktu przez internet w 26 walutach.
 • Dołączając do PayPala można prościej płacić w naszym sklepie internetowym!

Sposoby otrzymania, opłaty

Wysyłka maila

Nie obciąża Pana/Pani żadna opłata.

Termin realizacji

Odnośnie zamówienia powszechny termin realizacji wynosi najwyżej 30 dni, licząc od potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienie ze strony Sprzedającego Kupujący ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu. Jeśli Sprzedający nie zrealizuje zamówienia w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

Zastrzeżenie praw, klauzula własności

Jeśli wcześniej już zamawiany był towar i w trakcie dostawy nie został odebrany (nie wliczając tutaj przypadku skorzystania z prawa odstąpienia) lub Towar wrócił do sprzedawcy z adnotacją „brak kontaktu”, Sprzedający wiąże realizację zamówienia z przedpłatą ceny zakupu i kosztów dostawy.

Sprzedający może wstrzymać przekazanie Produktu do czasu, kiedy przekona się, że cena za Produkt została pomyślnie zapłacona w systemie płatności elektronicznych (wliczając tutaj również ten przypadek, kiedy w przypadku płatności przelewem za produkt Kupujący dokonuje przelewu w walucie danego państwa członkowskiego i z powodu przewalutowania i kosztów bankowych Sprzedający nie otrzyma całej kwoty ceny zakupu i kosztów dostawy). Jeśli nie została zapłacona pełna cena Produktu, Sprzedający może wezwać Kupującego do uzupełnienia kwoty.

Sprzedaż za granicę

Sprzedający nie rozróżnia przy używaniu Strony internetowej Kupujących z terenu Polski i spoza ich terenu, z terenu Unii Europejskiej. W przypadku braku innych rozporządzeń niniejszych OWU Sprzedawca zapewnia dostawę/odbiór zamówionych produktów na terenie Polski.

Rozporządzenia niniejszych OWU są miarodajne również w przypadku zakupów na teren poza Węgrami z tym że na podstawie przepisów odpowiedniego rozporządzenia w rozumieniu niniejszego punktu kupującym jest ten konsument, który jest obywatelem któregoś z państw członkowskich lub posiada miejsce zamieszkania, w którymś z państw członkowskich lub jest nim przedsiębiorstwo z siedzibą, w którymś z państw członkowskich i w Unii Europejskiej zakupuje towar lub korzysta z usług tylko i wyłącznie w celu końcowego ich wykorzystania. Jako Konsument traktowana jest ta osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub zawodową.

Językiem komunikacyjnym i zakupowym jest w pierwszym rzędzie język Polski, Sprzedający nie ma obowiązku komunikowania się z Kupującymi w językach państw członkowskich.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do przestrzegania wymogów pozaumownych związanych z Produktem zgodnych z prawem krajowym Kupującego, na przykład takich jak etykietowanie lub wymagania branżowe, lub do informowania Kupującego o tych wymogach.

Sprzedający w przypadku braku odmiennych rozporządzeń w przypadku wszystkich produktów stosuje Polski VAT.

Kupujący może skorzystać ze swoich możliwości prawnych zgodnie z niniejszymi OWU.

W przypadku zastosowania elektronicznych rozwiązań płatniczych płatność realizowana jest w walucie określonej przez Sprzedającego.

Sprzedający może wstrzymać przekazanie Produktu do tego czasu, aż nie przekona się o tym, że zapłata ceny Produktu i kosztów transportu została pomyślnie dokonana przy użyciu elektronicznych rozwiązań płatniczych (w tym również w tym wypadku, kiedy w przypadku produktu opłacanego przelewem Kupujący dokonuje przelewu ceny towaru (opłaty za transport) w walucie danego państwa członkowskiego i przewalutowanie oraz z powodu marży i kosztów banku Sprzedający nie otrzyma pełnej kwoty ceny zakupu). Jeśli cena Produktu nie zostanie w pełnej mierze uregulowana, Sprzedający może wezwać Kupującego do uzupełnienia ceny zakupu.

Sprzedający w celu przekazania produktu zapewnia również opcje przekazania dostępne dla Polski Kupujących dla Kupujących spoza Polski.

O ile Kupujący zgodnie z OWU może prosić o dostawę Produktu na teren Polski lub na teren dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może o to prosić również kupujący nie z terenu Polski przy sposobie dostawy zaznaczonym w OWU.

O ile Kupujący wybierze zgodnie z OWU osobisty odbiór Produktu u Sprzedawcy, może z tej opcji skorzystać również Kupujący, który nie przebywa na Węgrzech.

W przeciwnym razie Kupujący może zażądać dostarczenia Produktu za granicę na własny koszt. Polski Kupującemu nie przysługuje takie prawo.

Sprzedający realizuje zamówienie po opłaceniu opłaty za dostawę, o ile Kupujący nie zapłaci Sprzedawcy za dostawę lub nie rozwiąże dostawy we własnym zakresie do wcześniej ustalonego terminu, Sprzedający wymówi umowę i zwróci Kupującemu wcześniej zapłaconą cenę zakupu.

Informacja konsumencka

Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Za konsumenta zgodnie z § 8:1. akapitem 1 punktem 3 Kodeksu Cywilnego uważana jest osoba fizyczna działającą poza zakresem swojego zawodu, samozatrudnienia lub działalności gospodarczej, tak więc osoby prawne nie mogą skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez uzasadnienia!

Konsument zgodnie z § 20 Rozporządzenia rządowego 45/2014. (II. 26.) ma prawo do odstąpienia od umowy bez uzasadnienia. Termin odstąpienia od umowy wynosi dla konsumenta

 1. a)w przypadku umowy dotyczącej kupna-sprzedaży produktu
  aa)kupna-sprzedaży produktu,
  ab) większej ilości produktów, jeśli dostarczenie poszczególnych produktów następuje w odmiennych terminach, w terminie liczonym od dostarczenia ostatniego produktu,

od dnia odbioru przez konsumenta lub osobę przez nią wyznaczoną od przewoźnika przez osobę trzecią w terminie wynoszącym 14 dni.

Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają prawa Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym punkcie między dniem zawarcia umowy a dniem odbioru produktu.

Jeśli Konsument złożył ofertę na zawarcie umowy, to przed zawarciem umowy Konsument ma prawo do cofnięcia oferty, co znosi obowiązek zawarcia umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu, skorzystanie z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy lub wymówienia umowy

Konsument z zapewnionego w § 20 Rozporządzenia rządowego 45/2014. (II. 26.) prawa może skorzystać w drodze złożenia jednoznacznego oświadczenia lub wykorzystując wzór oświadczenia, które można pobrać na stronie internetowej.

Ważność oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu

Uznaje się, że prawo odstąpienia było terminowe,  jeżeli Konsument w terminie złoży oświadczenie. Termin realizacji to 14 dni.

Na Konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że prawo odstąpienia jest wykonane zgodnie z rozporządzeniami.

Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu ma obowiązek potwierdzenia go na elektronicznym nośniku danych.  

Obowiązki Sprzedającego w przypadku odstąpienia Konsumenta

Obowiązek Sprzedającego do zwrotu

Jeśli Konsument odstąpił od umowy zgodnie z § 22 Rozporządzenia rządowego 45/2014. (II. 26.), Sprzedający najpóźniej w ciągu czternastu dni od uzyskania wiadomości o odstąpieniu zwraca zapłaconą przez Konsumenta pełną kwotę usługi oraz koszty związane z realizacją usługi, tak więc również opłatę za dostawę. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że to rozporządzenie nie dotyczy dodatkowych kosztów spowodowanych wyborem sposobu transportu odmiennego od najmniej kosztownego zwyczajowego sposobu transportu.

Sposób zwrotu zobowiązania Sprzedającego

W przypadku odstąpienia lub wymówienia zgodnego § 22 Rozporządzenia rządowego 45/2014. (II. 26.), Sprzedający zwraca Konsumentowi kwotę należności w sposób zgodny ze sposobem płatności dokonanym przez konsumenta. Na podstawie szczególnej zgody Konsumenta, Sprzedający może zastosować również inną metodę płatności, ale w związku z tym Konsument nie może zostać obciążony żadną dodatkową opłatą. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane podaniem przez Konsumenta błędnego i/lub niedokładnego numeru konta bankowego lub adresu korespondencyjnego.

Dodatkowe koszty

Jeśli Konsument wybiera sposób transportu odmienny od tradycyjnego najmniej kosztownego sposobu płatności, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów z tego wynikłych. W takim przypadku obowiązek zwrotu dotyczy wysokości ogólnych wskazanych opłat za wysyłki.  

Prawo wstrzymania

Sprzedający dotąd może wstrzymać kwotę należną Konsumentowi, dopóki Konsument nie zwrócił produktu lub bez wątpliwości potwierdzi, że odesłał go; spośród dwóch terminów należy wziąć pod uwagę wcześniejszy termin. Nie jesteśmy w stanie przyjąć przesyłek wysyłanych za pobraniem lub przesyłką pocztową. 

Obowiązki Konsumenta w przypadku odstąpienia lub wymówienia

Zwrot produktu

Jeśli Konsument odstąpi od umowy zgodnie z § 22 Rozporządzenia rządowego 45/2014. (II. 26.), ma obowiązek niezwłocznego odesłania lub przekazania Sprzedającemu, lub osobie przez niego upoważnionej produktu, ale nie później niż w ciągu czternastu dni licząc od odstąpienia. Zwrot uważany jest za terminowy, jeśli Konsument wysłał produkt przed upływem terminu.

Ponoszenie bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem produktu

Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu. Produkt należy odesłać na adres Sprzedającego. Jeżeli Konsument wypowie umowę o świadczenie usługi poza lokalem przedsiębiorstwa lub podpisaną zaocznie po rozpoczęciu świadczenia, jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy opłatę proporcjonalną do usługi wykonanej do dnia powiadomienia przedsiębiorcy. Kwotę płatną proporcjonalnie przez Konsumenta należy ustalić zgodnie z kwotą ustaloną w umowie, powiększoną o podatek. Jeśli Konsument udowodni, że w ten sposób ustalona pełna kwota jest zbyt wysoka, wtedy kwotę proporcjonalną należy wyliczyć na podstawie wartości rynkowej usług zrealizowanych do momentu zakończenia umowy. Prosimy wziąć pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie przyjąć przesyłek wysyłanych za pobraniem lub przesyłką pocztową. 

Odpowiedzialność Konsumenta za amortyzację

Konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację produktu wynikłą z używania go w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

W poniższych przypadkach nie można skorzystać z prawa odstąpienia

Sprzedający zwraca Pana/Pani uwagę na fakt, że nie może Pan/Pani skorzystać z prawa odstąpienia w przypadkach wymienionych w § 29 akapicie (1) Rozporządzenia rządowego 45/2014 (II.26.):

 1. w przypadku umowy dotyczącej wykonania usługi, po realizacji całej usługi, jeśli przedsiębiorstwo rozpoczęło jej realizację po wcześniejszym uzgodnieniu z Konsumentem i Konsument przyjął do wiadomości, że po realizacji całej usługi utraci prawo odwołania;
 2. w odniesieniu do takiego produktu lub usługi, na której cenę oraz opłatę przedsiębiorstwo rynku finansowego nie ma wpływu, korzystanie z prawa odstąpienia w określonym terminie jest zależne od możliwych wahań cen;
 3. w przypadku takiego produktu, który nie jest prefabrykowany, który został wyprodukowany na polecenie lub szczególną prośbę Konsumenta, lub w przypadku takiego produktu, który zostanie jednoznacznie spersonalizowany na Konsumenta;
 4. w odniesieniu do produktu, który może się zepsuć lub który zachowuje jakość przez krótki okres;
 5. w odniesieniu do produktu w takim zamkniętym opakowaniu, który po otwarciu ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie może być odesłany;
 6. w odniesieniu do takiego produktu, który ze względu na swój charakter po przekazaniu miesza się z innymi produktami bez możliwości rozdzielenia;
 7. w odniesieniu do takiego napoju alkoholowego, którego faktyczna wartość zależy od wahań rynku w sposób niezależny od przedsiębiorstwa i którego cenę strony ustalają w momencie zawarcia umowy, natomiast umowa jest realizowana po trzydziestu dniach od jej zawarcia;
 8. w przypadku takiej umowy przedsiębiorczej, w której przedsiębiorstwo kontaktuje się z Konsumentem na szczególne jego życzenie w celu wykonania pilnych prac naprawczych lub konserwatorskich;
 9. w odniesieniu do kupna-sprzedaży egzemplarzy nagrania dźwiękowego lub zdjęciowego oraz oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeśli po przekazaniu Konsument otworzył opakowanie;
 10. w odniesieniu do dzienników, periodyków i czasopism, za wyjątkiem umów prenumeraty;
 11. w przypadku umów zawartych w czasie publicznej licytacji;
 12. w przypadku umowy o świadczenie usług noclegowych, transportowych, najmu samochodów, gastronomicznych lub wypoczynkowych, z wyjątkiem usługi mieszkaniowej, w której określono termin lub termin wykonania określony w umowie;
 13. w przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął realizację usługi za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu usługi traci prawo odstąpienia od umowy.

Wymogi realizacji zgodnej z umową

Wymogi realizacji zgodnej z umową obejmują zazwyczaj towary sprzedane w ramach umowy konsumenckiej oraz w przypadku towarów element cyfrowy

Produkt i realizacja w terminie realizacji musi odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu rządowym 373/2021. (VI.30.).  

W tym celu, aby realizację uznać za zgodną z umową produkt stanowiący przedmiot umowy

 • musi odpowiadać opisowi, ilości, jakości, rodzajowi zawartemu w umowie oraz musi mieć funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne cechy określone w umowie,
 • musi być odpowiedni do dowolnego celu określonego przez Konsumenta, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który został przez Sprzedającego zaakceptowany,
 • musi posiadać wszystkie akcesoria, instrukcje użytkowania, w tym polecenia dotyczące uruchomienia, instrukcję instalacji określoną w umowie oraz wsparcie Biura Obsługi Klienta, a ponadto
 • musi mieć zapewnione określone w umowie aktualizacje.

W tym celu, aby realizacja uznana została za zgodną z umową, to produkt stanowiący przedmiot umowy

 • musi być odpowiedni do tych celów, które w przypadku takiego samego rodzaju produktu przy braku przepisów i norm technicznych są miarodajne przepisy kodeksu postępowania
 • musi posiadać rozsądnie oczekiwaną przez Konsumenta ilość, jakość, wydajność i inne cechy, a w szczególności w odniesieniu do funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, które w przypadku takiego samego produktu są normalne, zwyczajowe, biorąc pod uwagę stwierdzenia złożone publicznie przez Sprzedającego, jego przedstawiciela lub inną osobę biorącą udział w łańcuchu sprzedażowym odnośnie konkretnych właściwości produktu, w szczególności w ogłoszeniach lub na etykiecie produktu
 • musi posiadać rozsądnie oczekiwane przez Konsumenta akcesoria i instrukcje, w tym opakowanie oraz instrukcję uruchomienia oraz
 • musi odpowiadać właściwościom i opisowi produktu przedstawionemu przez przedsiębiorcę przed podpisaniem umowy jako prototyp, model lub wersja próbna.

Produkt musi odpowiadać w/w publicznemu stwierdzeniu, jeśli Sprzedający udowadnia, że

 • nie znał publicznego oświadczenia i nie musiał go znać
 • oświadczenie publiczne do czasu zawarcia umowy zostało sprostowane we właściwy sposób lub
 • publiczne oświadczenie nie mogło wpłynąć na decyzję osoby uprawnionej w związku z podpisaniem umowy.

Wymogi realizacji zgodnej z umową w przypadku sprzedaży towaru sprzedanego w ramach umowy konsumenckiej

Sprzedawca dokonuje realizacji nieprawidłowo, jeżeli wada towaru wynika z niewłaściwego uruchomienia, pod warunkiem, że:

 1. a) uruchomienie stanowi część umowy kupna-sprzedaży i wykonuje je Sprzedający lub wykonane zostało na odpowiedzialność Sprzedającego; lub
 2. b) uruchomienia ma dokonać Konsument i niefachowe uruchomienie jest wynikiem braku przekazanych do dyspozycji przez Sprzedającego, albo w przypadku towarów zawierających elementy cyfrowe, przez dostawcę treści cyfrowych lub usługi cyfrowej poleceń dotyczących uruchomienia.

Jeśli zgodnie z umową kupna-sprzedaży towar jest uruchamiany przez Sprzedającego lub uruchomienie następuje na odpowiedzialność Sprzedającego, realizację wtedy należy uznać za zakończoną przez Sprzedającego, kiedy zakończył uruchamianie.

Jeśli w przypadku towaru zawierającego elementy cyfrowe umowa kupna-sprzedaży przewiduje nieprzerwane dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez określony czas, Sprzedawca odpowiada za wadę treści cyfrowych towaru, o ile błąd w przypadku nieprzerwanej usługi trwającej przez okres mniej niż dwóch lat wystąpił lub stał się widoczny w ciągu dwóch lat, licząc od realizacji towaru.

Wymogi realizacji zgodnej z umową w przypadku sprzedaży towaru zawierającego elementy cyfrowe sprzedanego w ramach umowy konsumenckiej

W przypadku towaru zawierającego elementy cyfrowe Sprzedający musi zapewnić, aby Konsument otrzymał powiadomienie o takich aktualizacjach treści cyfrowych lub związanych z nimi usług cyfrowych, w tym również o aktualizacjach bezpieczeństwa, które potrzebne są do utrzymania zgodności towaru z umową oraz musi zapewnić, że Konsument otrzyma te treści.   

Sprzedawca udostępniając aktualizację w przypadku zawarcia umowy sprzedaży

 • zarządza jednorazowe dostarczenie racjonalnie oczekiwanych przez Konsumenta treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, na podstawie rodzaju i celu towarów i elementów cyfrowych oraz indywidualnych okoliczności i charakteru umowy; lub
 • zarządza ciągłą usługę treści cyfrowych w określonym okresie, wtedy w przypadku ciągłej usługi w okresie nie przekraczającym dwóch lat musi zapewnić to przez okres dwóch lat licząc od realizacji sprzedaży towaru.

Jeśli Konsument nie zainstaluje w racjonalnym terminie przekazanych mu do dyspozycji aktualizacji, Sprzedający nie jest odpowiedzialny za wadę towaru, jeśli spowodowana jest wyłącznie z braku stosowania aktualizacji, pod warunkiem, że

 1. a) Sprzedający poinformował Konsumenta o dostępności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; i
 2. b) niezainstalowanie aktualizacji przez Konsumenta lub niewłaściwe zainstalowanie aktualizacji przez Konsumenta nie jest spowodowana brakiem instrukcji montażu dostarczonej przez Sprzedawcę.

Nie można stwierdzić błędnej realizacji, jeśli w momencie podpisania umowy Konsument otrzymał oddzielną informację o tym, że któraś konkretna cecha towaru jest odmienna niż opisana i w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży Konsument tę różnicę oddzielnie zaakceptował.

Gwarancja na materiały, gwarancja na produkt, rękojmia

Niniejszy punkt informacji dla Konsumentów został sporządzony na podstawie § 9 akapitu (3) Rozporządzenia rządowego 45/2014 (II.26.) przy zastosowaniu załącznika nr 3 Rozporządzenia rządowego 45/2014 (II.26.), z uzupełnieniem rozporządzeniami przepisów zatwierdzonych po wejściu w życie Rozporządzenia rządowego.

Gwarancja na materiały

W jakim przypadku można skorzystać z prawa gwarancji na materiały?

W przypadku nieprawidłowej realizacji ze strony Sprzedającego można dochodzić od Sprzedającego gwarancji na materiały zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz w przypadku umowy konsumenckiej zgodnie z przepisami Rozporządzenia rządowego 373/2021 (VI.30.).

Jakie prawa wynikają z roszczeń gwarancji na meteriały?

Ogólne zasady gwarancji na materiały

Zgodnie z wyborem można skorzystać z poniższych gwarancji na materiał:

Można poprosić o naprawę lub wymianę, za wyjątkiem, jeśli któreś z tych żądań nie jest wykonalne lub dla Sprzedającego oznaczałoby to nieproporcjonalnie większy koszt. Jeśli nie żąda Pan/Pani naprawy lub wymiany, lub nie można o to poprosić, można zażądać proporcjonalnego zmniejszenia równowartości usługi lub naprawić wadę na koszt Sprzedającego lub w ostateczności odstąpić od umowy.

Z wybranego prawa gwarancji na materiał można przejść na inne prawo, natomiast koszty związane ze zmianą ponosi Pan/Pani, za wyjątkiem, jeśli jest to uzasadnione lub Sprzedający dał powód ku temu.

W przypadku umowy konsumenckiej do czasu udowodnienia czegoś innego trzeba domniemywać, że wada rozpoznana w czasie jednego roku od czasu realizacji zakupu towaru lub towaru zawierającego elementy cyfrowe istniała już w momencie sprzedaży towaru, za wyjątkiem, jeśli to domniemanie jest niezgodne z charakterem towaru lub charakterem wady.

W przypadku produktów używanych w podstawowym przypadku prawa gwarancyjne i rękojmia wyglądają inaczej niż ogólne przepisy. W przypadku używanego produktu również możemy mówić o wadliwej realizacji, natomiast należy wziąć pod uwagę te okoliczności, na podstawie których Kupujący może liczyć na pojawienie się pewnych wad. Bowiem w wyniku starzenia pojawianie się niektórych wad staje się coraz częstsze, w wyniku czego nie można przypuszczać, że używany produkt jest takiej samej jakości jak nowo zakupiony. Na tej podstawie Kupujący tylko w kwestii takich braków może egzekwować swoje prawa gwarancyjne, które wynikają z wad niewynikających z używania i powstają niezależnie od nich. Jeśli używany produkt jest wadliwy i Kupujący klasyfikowany jako Konsument otrzyma na ten temat informacje w czasie zakupu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku ze znaną wadą.

W przypadku kupujących nieklasyfikowanych jako Konsumenci termin egzekwowania praw gwarancyjnych na materiał wynosi 1 rok, który rozpoczyna się w dniu realizacji (przekazania).

Specjalne przepisy dotyczące gwarancji na materiały w przypadku towarów i towarów zawierających elementy cyfrowe sprzedanych w ramach umowy konsumenckiej

W przypadku umowy pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorstwem na kupno-sprzedaż towaru klasyfikowanego jako drobne ruchomości oraz usługi z zawartością cyfrową treści zapisane w punkcie „Ogólne zasady praw gwarancji na materiały” Konsumentowi przysługują z odstępstwami zgodnymi z niniejszym punktem.

W przypadku umowy pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorstwem na kupno-sprzedaż towaru klasyfikowanego jako drobne ruchomości oraz usługi z zawartością cyfrową Konsument w ramach wykorzystywania praw gwarancyjnych na materiały nie może sam naprawić wady na koszt Sprzedającego oraz nie może zlecić naprawy komuś innemu.

Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub skutkowałaby nieproporcjonalnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedającego, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym wartość produktu w dobrym stanie i ciężar naruszenia umowy.

Konsument ma również prawo, w zależności od ciężaru naruszenia, żądać proporcjonalnego obniżenia równowartości lub odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli:

 • Sprzedający nie wykonał naprawy lub wymiany, lub wykonał ją, ale w części lub w całości nie spełnił poniższych warunków
  • Sprzedający na własny koszt musi zapewnić zwrot wymienionego towaru
  • Jeśli naprawa lub wymiana zmusza do usunięcia takiego towaru, który zgodnie z charakterem i celem towaru – przed rozpoznaniem wady – został uruchomiony, wtedy obowiązek dotyczący naprawy lub wymiany pociąga za sobą usunięcie nieodpowiedniego towaru i uruchomienie lub usunięcie towaru dostarczonego jako zamiennik lub naprawionego towaru oraz ponoszenie kosztów uruchomienia.
 • Odmówił doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową
 • Pojawiła się ponowna wada wykonania, niezależnie od tego, że Sprzedający spróbował doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową
 • Wada wykonania jest tak duża, że uzasadnia natychmiastową obniżkę ceny lub natychmiastowe zakończenie umowy kupna-sprzedaży, lub
 • Sprzedający nie zobowiązał się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową lub z okoliczności wynika, że ​​przedsiębiorca nie doprowadzi towaru do stanu zgodnego z umową w rozsądnym terminie lub bez znaczącej szkody dla Konsumenta.

Jeśli Konsument, powołując się na wadliwe wykonanie, pragnie zakończyć umowę kupna-sprzedaży, Sprzedającego obciąża udowodnienie tego, że wada jest znikoma.

Konsument ma prawo wstrzymania części lub całości pozostałej jeszcze ceny zakupu, w zależności od wielkości naruszenia umowy, do czasu wywiązania się przez Sprzedawcę ze swoich zobowiązań dotyczących prawidłowości wykonania i wadliwej realizacji.

Ogólna reguła to to, że:

 • Sprzedający na własny koszt musi zapewnić zwrot wymienionego towaru
 • jeśli naprawa lub wymiana zmusza do usunięcia takiego towaru, który zgodnie z charakterem i celem towaru – przed rozpoznaniem wady – został uruchomiony, wtedy obowiązek dotyczący naprawy lub wymiany pociąga za sobą usunięcie nieodpowiedniego towaru i uruchomienie lub usunięcie towaru dostarczonego jako zamiennik lub naprawionego towaru oraz ponoszenie kosztów uruchomienia.

Realny czas na naprawę lub wymianę towaru należy liczyć od tego terminu, kiedy Konsument poinformował o wadzie przedsiębiorcę.

W celu naprawy lub wymiany towaru Konsument musi przekazać go do dyspozycji przedsiębiorstwa.

Obniżenie równowartości świadczenia jest proporcjonalne, jeżeli jego kwota jest równa różnicy między wartością towaru należną Konsumentowi z tytułu wykonania umowy a wartością towaru faktycznie otrzymanego przez Konsumenta.

Przysługujące Konsumentowi prawo gwarancji na materiał dotyczące zakończenia umowy kupna-sprzedaży może być wykonane poprzez złożenie oświadczenia zaadresowanego do Sprzedającego wyrażającego decyzję dotyczącą zakończenia umowy.

Jeśli na podstawie umowy kupna-sprzedaży wadliwe wykonanie dotyczy tylko określonej części dostarczonego towaru i w odniesieniu do niej spełnione są warunki prawne dotyczące odstąpienia od umowy, Konsument może zakończyć umowę kupna-sprzedaży tylko w odniesieniu do wadliwego towaru, ale również w odniesieniu do innych towarów zakupionych wraz z nimi również może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie można zasadnie oczekiwać od Konsumenta, że ​​zachowa tylko towar zgodny z umową.

Jeśli Konsument wymówi w całości umowę sprzedaży lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży tylko w odniesieniu do części dostarczonych towarów, wtedy

 • Konsument musi na koszt Sprzedającego zwrócić Sprzedającemu towary, o których jest mowa oraz
 • Sprzedający niezwłocznie musi zwrócić Konsumentowi cenę zakupu za dane towary, w momencie otrzymania towaru lub potwierdzenia o zwrocie towaru.

W jakim terminie można egzekwować żądania gwarancji na materiał?

Wadę należy zgłosić niezwłocznie po jej odkryciu. Wada zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od jej odkrycia uważana jest za wadę zgłoszoną bez opóźnienia. Równocześnie pragniemy zauważyć, że nie można egzekwować już praw gwarancji na materiał po upływie dwuletniego okresu przedawnienia od wykonania umowy. Jeśli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorstwem jest przedmiot używany, strony mogą ustalić krótszy czas przedawnienia; jednak i w tym przypadku okres przedawnienia nie może być krótszy niż jeden rok.

Wobec kogo można egzekwować roszczenia gwarancji na materiał?

Roszczenia dotyczące gwarancji na materiał można egzekwować wobec Sprzedającego.

Jakie są inne warunki egzekwowania praw gwarancji na materiał?

W celu egzekwowania roszczeń gwarancji na materiał nie ma innych warunków niż zgłoszenie wady w ciągu sześciu miesięcy (w przypadku sprzedaży towaru w ciągu roku) od realizacji sprzedaży, jeśli zostanie potwierdzone, że produkt lub usługa została zapewniona przez Sprzedającego. Natomiast po upływie sześciu miesięcy (w przypadku sprzedaży towaru w ciągu roku) od realizacji już Pan/Pani musi udowodnić, że wada odkryta przez Pana/Panią istniała już w momencie realizacji umowy.

Gwarancja na produkt

W jakim przypadku można skorzystać z prawa gwarancji na produkt?

W przypadku wady rzeczy ruchomej (produktu) zgodnie z Pana/Pani wyborem można dochodzić roszczeń gwarancyjnych na materiał lub gwarancji na produkt.

Jakie ma Pan/Pani prawa na podstawie roszczenia gwarancyjnego na produkt?

Jako roszczenie gwarancji na produkt można prosić jedynie o naprawę lub wymianę wadliwego towaru.

W jakim przypadku produkt klasyfikowany jest jako wadliwy?

Produkt wtedy jest wadliwy, jeśli nie odpowiada aktualnym wymogom jakościowym wprowadzenia do obrotu lub jeśli nie posiada cech występujących w opisie podanym przez producenta.

W jakim terminie można egzekwować roszczenia gwarancji na produkt?

Roszczeń gwarancyjnych na produkt można dochodzić w ciągu dwóch lat, licząc od wprowadzenia przez producenta produktu do obrotu. Po tym okresie to prawo jest utracone.

Wobec kogo i przy spełnieniu jakich innych warunków można egzekwować roszczenia gwarancyjne na produkt?

Roszczeń gwarancyjnych na produkt można dochodzić wyłącznie od producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomych. W przypadku egzekwowania roszczeń gwarancyjnych na produkt wada musi być udowodniona przez Pana/Panią.

W jakim przypadku producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku gwarancji na produkt?

Producent (dystrybutor) tylko i wyłącznie wtedy jest zwolniony z obowiązku gwarancji na produkt, jeśli umie udowodnić, że:

 • Produkt nie został wyprodukowany oraz wprowadzony do obrotu w zakresie jego działalności handlowej lub
 • Zgodnie z wiedzą naukową i techniczną w okresie wprowadzenia produktu do obrotu wada nie była rozpoznawalna lub
 • Wada produktu wynika z zastosowania przepisów lub obowiązujących przepisów urzędowych.

Wystarczy jeśli producent (dystrybutor) udowodni jeden powód zwolnienia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że z powodu tej samej wady nie można egzekwować równocześnie, równolegle ze sobą roszczeń gwarancji na materiał i gwarancji na produkt. Natomiast w przypadku jeśli roszczenie gwarancyjne na produkt zostanie pomyślnie egzekwowane, można dochodzić roszczenia gwarancyjnego wobec producenta za wymieniony produkt lub naprawioną część.

Rękojmia

W jakim przypadku można skorzystać z rękojmi?

Na podstawie Rozporządzenia rządowego 151/2003 (IX.22.) w sprawie obowiązkowej rękojmi na niektóre dobra trwałego użytku, Sprzedający w przypadku sprzedaży jest zobowiązany do udzielenia rękojmi na nowe konsumenckie towary trwałego użytku wymienione w Załączniku 1 Rozporządzenia (np.: artykuły techniczne, narzędzia, maszyny), oraz w zakresie tutaj określonym na ich akcesoria i części zamienne (zwane dalej wspólnie dobrami konsumpcyjnymi).

Oprócz tego Sprzedający sam może podjąć się zapewnienia rękojmi, w przypadku której kupującemu klasyfikowanemu jako Konsument należy przekazać oświadczenie o rękojmi.

Oświadczenie o rękojmi należy przekazać do dyspozycji Konsumenta na trwałym nośniku danych, najpóźniej do daty dostawy towaru.

Oświadczenie rękojmi musi zawierać:

 • jednoznaczne oświadczenie odnośnie tego, że w przypadku sprzedaży wadliwego towaru zgodnie z przepisami prawnymi Konsument ma prawo do nieodpłatnego skorzystania z prawa gwarancyjnego na materiał, tych praw rękojmia nie dotyczy,
 • nazwisko i imię oraz adres osoby uprawnionej do rękojmi,
 • sposób postępowania przez Konsumenta w celu dochodzenia rękojmi
 • oznaczenie tego towaru, którego rękojmia dotyczy i
 • warunki rękojmi.

Jakie prawa i w jakich terminach przysługują Panu /Pani w przypadku obowiązkowej rękojmi?

Prawa rękojmi

Kupujący na podstawie prawa rękojmi może skorzystać z głównej reguły naprawy lub wymiany oraz może naprawić wadę na koszt podmiotu zobowiązanego, może poprosić o obniżenie ceny oraz w ostateczności może odstąpić od umowy, jeśli podmiot zobowiązany nie podejmuje się naprawy lub wymiany, nie może spełnić tego zobowiązania w odpowiednim terminie, dbając o interes podmiotu uprawnionego lub jeśli wygasł interes posiadacza praw w zakresie naprawy, lub wymiany.

W przypadku wyboru przez Kupującego naprawy może wyegzekwować to roszczenie w siedzibie, dowolnym zakładzie lub oddziale Sprzedającego i bezpośrednio w punkcie usługowym oznaczonym na karcie gwarancyjnej.

Termin egzekwowania

Roszczenie rękojmi może być egzekwowane w okresie gwarancyjnym (w okresie rękojmi), zgodnie z Rozporządzeniem rządowym o okresie rękojmi nr 151/2003 (IX. 22.):

 • . w przypadku ceny zakupu osiągającej 117 PLN, ale nieprzekraczającej 1165 PLN, jeden rok,
 1. w przypadku ceny zakupu przekraczającej 1165 PLN, ale nie osiągającej 2915 PLN, dwa lata,
 2. przy cenie zakupu powyżej 2915 PLN, trzy lata.

Niedotrzymanie tych terminów będzie skutkować utratą praw, natomiast w przypadku naprawy towaru konsumpcyjnego okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas od dnia dostarczenia do naprawy do czasu, w którym Kupujący nie mógł korzystać z towaru konsumpcyjnego zgodnie z przeznaczeniem z powodu wady.

Okres rękojmi rozpoczyna się w dniu przekazania artykułu konsumpcyjnego dla Kupującego lub jeśli uruchomienia dokonuje Sprzedający lub jego pełnomocnik, wtedy zaczyna się od dnia uruchomienia.

Jeśli Kupujący artykuł konsumpcyjny uruchomi w okresie przekraczającym sześć miesięcy licząc od przekazania, wtedy terminem rozpoczęcia rękojmi jest dzień przekazania artykułu konsumpcyjnego.

Przepisy związane z obsługą roszczeń gwarancyjnych

Przy naprawie Sprzedający dołoży starań, aby naprawa została dokonana w ciągu 15 dni. Okres naprawy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia towaru konsumpcyjnego.

Jeśli okres naprawy lub wymiany przekroczy piętnaście dni, wtedy Sprzedający ma obowiązek poinformowania Kupującego o przewidzianym okresie naprawy lub wymiany.

Jeśli w okresie rękojmi w trakcie pierwszej naprawy artykułu konsumpcyjnego Sprzedający stwierdzi, że artykuł konsumpcyjny nie może zostać naprawiony i o ile Kupujący nie postanowi inaczej, Sprzedający ma obowiązek wymiany artykułu konsumpcyjnego w ciągu ośmiu dni. Jeśli nie ma możliwości wymiany artykułu konsumpcyjnego, Sprzedający ma obowiązek zwrotu ceny zakupu w ciągu ośmiu dni po okazaniu przez Konsumenta dokumentu potwierdzającego zapłatę jego równowartości na podstawie faktury lub paragonu zgodnie z ustawą o podatku od towarów.

Kupujący akceptując OWU wyraża zgodę na to, aby informacja została zrealizowana drogą elektroniczną lub w sposób odpowiedni do potwierdzenia jej odbioru przez Kupującego.

O ile Sprzedający nie potrafi naprawić artykułu konsumpcyjnego w ciągu 30 dni:

 • jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, naprawa dla niego może być wykonana w późniejszym terminie, lub
 • o ile Kupujący nie wyrazi zgody na późniejszą realizację naprawy lub w związku z tym nie wyrazi swojej opinii, dla niego artykuł konsumpcyjny należy wymienić w ciągu ośmiu dni po bezskutecznym upływie 30-dniowego okresu, lub
 • o ile Kupujący nie wyraża zgody na późniejszą realizację naprawy lub w związku z tym nie wyrazi swojej opinii, ale nie ma możliwości wymiany artykułu konsumpcyjnego, wtedy po bezskutecznym upływie 30-dniowego okresu w ciągu ośmiu dni należy zwrócić mu kwotę zakupu występującą na fakturze lub paragonie.

O ile artykuł konsumpcyjny ulega uszkodzeniu po raz czwarty, Kupujący ma prawo:

 • zwrócić się do Sprzedającego z roszczeniem naprawy, lub
 • zamiast roszczenia naprawy zgodnie z § 6:159 akapitem (2) punktem b) ustawy V z 2013r. o Kodeksie Cywilnym może poprosić Sprzedającego o proporcjonalne obniżenie ceny zakupu, lub
 • zamiast roszczenia naprawy zgodnie z § 6:159 akapitem (2) punktem b) ustawy V z 2013r. o Kodeksie Cywilnym może naprawić artykuł konsumpcyjny na koszt Sprzedającego, lub
 • o ile Kupujący nie skorzysta z tych praw (naprawa, obniżenie ceny i naprawa przez kogo innego na koszt Sprzedającego) lub w związku z tymi możliwościami nie złożył oświadczenia, należy w ciągu 8 dni wymienić mu artykuł konsumpcyjny, jeśli nie ma możliwości wymiany artykułu, należy w ciągu ośmiu dni zwrócić mu cenę zakupu widniejącą na fakturze lub paragonie.

Wyjątki

Przepisy zapisane w punkcie „Przepisy związane z obsługą roszczeń gwarancyjnych” nie dotyczą elektrycznego rowera, elektrycznej hulajnogi, quada, motoroweru, samochodu campingowego, przyczepy campingowej, samochodu campingowego z przyczepą, przyczepy oraz motorowych pojazdów wodnych.

W przypadku tych produktów Sprzedający również powinien dążyć do tego, aby roszczenie naprawy było zrealizowane w ciągu 15 dni.

Jeśli okres naprawy lub wymiany przekroczy piętnaście dni, wtedy Sprzedający ma obowiązek powiadomienia Kupującego o przewidywanym okresie naprawy lub wymiany.

Jaki jest stosunek rękojmi do innych praw gwarancyjnych?

Rękojmia obowiązuje poza prawami gwarancyjnymi (gwarancją na produkt i materiał), podstawową różnicą między ogólnymi prawami gwarancyjnymi a rękojmią jest to, że w przypadku rękojmi ciężar udowadniania jest korzystniejszy dla konsumenta.  

Zgodnie z Rozporządzeniem rządowym 151/2003 artykuły konsumpcyjne podlegające pod obowiązkową rękojmię ze stałym połączeniem oraz o ciężarze przekraczającym 10 kg lub niemożliwe do transportu w środkach publicznych jako bagaż podręczny, za wyjątkiem pojazdów, należy naprawiać na miejscu eksploatacji. Jeśli nie ma możliwości naprawy w miejscu eksploatacji, o demontaż i montaż musi zadbać przedsiębiorstwo lub w przypadku roszczenia skierowanego bezpośrednio do usługodawcy zajmującego się naprawą, firma naprawcza.

Zobowiązanie Sprzedawcy w okresie obowiązywania rękojmi nie może zawierać takich warunków dla Konsumenta, które są bardziej niekorzystne niż te prawa, które wynikają z przepisów obowiązkowej rękojmi. Natomiast po tym warunki dobrowolnej rękojmi mogą być dowolnie ustalane, natomiast rękojmia w tym przypadku nie narusza ustawowych praw Konsumenta, w tym gwarancji na materiał.

Żądanie wymiany w ciągu trzech dni roboczych

W przypadku sprzedaży przez Sklep internetowy obowiązuje możliwość wymiany w ciągu trzech dni roboczych. Żądanie wymiany w ciągu trzech dni roboczych może być egzekwowane w przypadku nowych, trwałych artykułów konsumpcyjnych podlegających pod Rozporządzenie rządowe 151/2003. (IX. 22.), zgodnie z którym, jeśli ktoś egzekwuje wymianę w ciągu 3 dni roboczych, wtedy sprzedający tak ma to rozumieć, że produkt w momencie sprzedaży już był wadliwy i produkt ma być wymieniony bez problemu.

Kiedy Sprzedający jest zwolniony z obowiązku rękojmi?

Sprzedający tylko w tym przypadku jest zwolniony z obowiązku rękojmi, jeśli udowodni, że powód wady powstał po realizacji umowy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że z powodu tej samej wady nie można egzekwować równocześnie, równolegle ze sobą roszczeń gwarancji na materiał i rękojmi oraz gwarancji na produkt i rękojmi, natomiast Pana/Pani prawa wynikające z rękojmi są niezależne od Pana/Pani uprawnień gwarancyjnych.

Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Administrator danych

Nazwa: VR Software Kft. 

Siedziba: 1063 Budapeszt, Szinyei Merse utca 21/I/5

Adres korespondencyjny, obsługa reklamacji (zażaleń): 1063 Budapeszt, Szinyei Merse utca 21/1/5

E-mail: [email protected]

 

Strona internetowa: https://vrsoft.pl

Dostawca usług hostingowych

Nazwa: UNAS Online Kft.

Adres korespondencyjny: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adres e-mail: [email protected]

Opis zarządzania danymi podczas działania sklepu internetowego

Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zarządzania danymi związane z działaniem sklepu internetowego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Unii Europejskiej o Ochronie Danych 2016/679 (dalej: Rozporządzenie, RODO) oraz ustawy CXII z 2011r. (dalej Infotv.).

Informacja związana z używaniem plików cookie (ciasteczek)

Co to są cookie?

Administrator danych w czasie odwiedzania strony internetowej używa tzw. plików cookie (ciasteczek). Cookie to pakiet informacji składający się z liter i liczb, które nasza strona internetowa wysyła Panu/Pani wyszukiwarce w tym celu, aby zapisała pewne ustawienia, ułatwiła korzystanie z naszej strony internetowej i współpracowała w tym celu, abyśmy czasami mogli zebrać kilka istotnych danych statystycznych o osobach odwiedzających naszą stronę.

Pewna część plików cookie (ciasteczek) nie zawiera informacji osobistych i nie jest odpowiednia do identyfikacji indywidualnego użytkownika, natomiast pewna ich część zawiera taki indywidualny identyfikator, zaszyfrowany, przypadkowo generowany szereg cyfr, który jest przechowywany na Pana/Pani narzędziu, przez co zapewniona jest również możliwość Pana/Pani identyfikacji. Okres działania poszczególnych plików cookie (ciasteczek) zawiera opis każdego pliku cookie.

Tło ustawodawcze i podstawy prawne plików cooki:

Podstawą prawną zarządzania danymi na podstawie art.6 akapitu (1) punktu a) Rozporządzenia jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody.

Główne cechy plików cookie używanych przez stronę internetową:

Dane przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji

W celu zawarcia umowy i jej realizacji przetwarzanie danych może nastąpić kilkakrotnie. Informujemy, że przetwarzanie danych związane z reklamacjami, załatwianiem spraw gwarancyjnych następuje tylko w tym przypadku, jeśli Pan/Pani korzysta z któregoś z wymienionych praw. 

O ile Pan/Pani nie dokonuje zakupów w sklepie internetowym, tylko odwiedza sklep internetowy, to może dotyczyć Pana/Pani przetwarzanie danych do celów marketingu, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na cele marketingowe.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych związanego z zawarciem umowy i jej realizacją znajduje się: 

Nawiązanie kontaktu

Jeśli zwróci się Pan/Pani do nas drogą mailową, na formularzu kontaktowym lub telefonicznie z zapytaniem dotyczącym któregoś z produktów. Wstępne nawiązanie kontaktu nie jest obowiązkowe, opuszczając go w dowolnym momencie, można również złożyć zamówienie w sklepie internetowym.

Przetwarzane dane
Dane podane przez Pana/Panią w trakcie nawiązania kontaktu.

Okres przetwarzania danych
Dane są przetwarzane tylko do czasu zakończenia nawiązania kontaktu.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Pana/Pani dobrowolna zgoda, która jest udzielona Administratorowi danych poprzez nawiązanie kontaktu. [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (2) punktu a) Rozporządzenia]

Rejestracja na stronie internetowej

Dzięki przechowywaniu danych podanych w trakcie rejestracji Administrator danych może zapewnić wygodniejszą usługę (np. w trakcie nowych zakupów odpowiednich danych nie trzeba ponownie podawać). Rejestracja nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Przetwarzane dane

W trakcie przetwarzania danych Administrator danych zarządza Pana/Pani nazwiskiem i imieniem, adresem, numerem telefonu, adresem e-mail, cechami zakupionych towarów i datą zakupu.

Okres zarządzania danymi
Do czasu cofnięcia zgody.

Podstawa prawna zarządzania danymi
Pana/Pani dobrowolna zgoda, która udzielana jest Administratorowi poprzez rejestrację [zarządzanie danymi według art. 6 akapitu (1) punktu a) Rozporządzenia]

Przetwarzanie zamówienia

W trakcie przetwarzania zamówień w celu realizacji umowy konieczne jest przetwarzanie danych.

Przetwarzane dane

W trakcie przetwarzania danych Administrator danych zarządza Pana/Pani nazwiskiem i imieniem, adresem, numerem telefonu, adresem e-mail, cechami zakupionych towarów, numerem zamówienia i datą zakupu.

Jeśli zamówienie zostało złożone w sklepie internetowym, wtedy przetwarzanie danych i podanie danych jest niezbędne w celu realizacji zamówienia.

Okres przetwarzania danych
Zgodnie z prawem cywilnym okres przedawnienia danych wynosi 5 lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Realizacja umowy [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu b) Rozporządzenia]

Wystawienie faktury

Proces przetwarzania danych następuje w celu wystawienia faktury zgodnie z przepisami i realizacji zobowiązań zachowania dokumentów rachunkowych. Na podstawie § 169 akapitu (1)-(2) ustawy Sztv. spółki gospodarcze muszą przechowywać dokumenty księgowe bezpośrednio i pośrednio potwierdzające rozliczenia księgowe.

Przetwarzane dane
Nazwisko i imię, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych
Na podstawie § 169 akapitu (2) ustawy Sztv. wystawione faktury należy przechowywać przez 8 lat, licząc od wystawienia faktury.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Na podstawie § 159 akapitu (1) CXXVII z 2007r. o podatku od towarów i usług wystawienie faktury jest obowiązkowe i na podstawie § 169 akapitu (2) ustawy C z 2000r. o rachunkowości należy je zachować przez 8 lat [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu c) Rozporządzenia].

Przetwarzanie danych związane z dostawą towarów

Przetwarzanie danych następuje w interesie dostawy zamówionych towarów.

Przetwarzane dane
Nazwisko i imię, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych
Administrator danych przetwarza dane do czasu wysyłki zamówionych towarów.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Realizacja umowy [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu b) Rozporządzenia].

Zarządzanie roszczeniami gwarancyjnymi i rękojmią

W przypadku roszczeń gwarancyjnych i rękojmi musimy postępować zgodnie z przepisami rozporządzenia 19/2014. (IV. 29.), które określa również to, jak należy postępowań z roszczeniami.

Przetwarzane dane

W trakcie załatwiania roszczeń gwarancyjnych i rękojmi musimy postępować zgodnie z przepisami rozporządzenia 19/2014 (IV. 29.) NGM. 

Na podstawie rozporządzenia o zgłoszonym u nas roszczeniu gwarancyjnym lub rękojmi mamy obowiązek sporządzić protokół, w którym wpisujemy:
a) Pana/Pani nazwisko i imię, adres oraz oświadczenie o tym, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych zapisanych w protokole zgodnie z rozporządzeniem,
b) nazwę sprzedanej w ramach umowy zawartej między Panem/Panią a nami rzeczy ruchomej oraz jej cenę,
c) termin realizacji umowy,
d) termin zgłoszenia wady,
e) opis wady,
f) prawo, które chce Pan/Pani egzekwować na podstawie roszczeń gwarancyjnych lub rękojmi, a ponadto
g) sposób załatwienia roszczenia gwarancyjnego lub z tytułu rękojmi albo przyczynę odrzucenia roszczenia.

Jeśli przejmiemy od Pana/Pani zakupiony produkt, musimy wystawić dokument o przejęciu, na którym należy wskazać
a) Pana/Pani nazwisko i imię oraz adres,
b) dane potrzebne do identyfikacji rzeczy,
c) termin przejęcia rzeczy, a ponadto
d) ten termin, kiedy Pan/Pani może otrzymać naprawioną rzecz.

Okres przetwarzania danych
Przedsiębiorstwo ma obowiązek przechowywania protokołu sporządzonego odnośnie roszczeń gwarancyjnych lub rękojmi Konsumenta przez trzy lata, licząc od jego sporządzenia i przedstawić go na życzenie organowi kontroli.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną jest wg rozporządzenia 19/2014. (IV. 29.) NGM [§ 4 akapit (1) i § 6 akapit (1)] przestrzeganie zobowiązań prawnych [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu c) Rozporządzenia].

Rozpatrywanie innych reklamacji konsumenckich

Proces przetwarzania danach następuje w celu zarządzania reklamacjami konsumenckimi. Jeśli Pan/Pani zwraca się do nas z reklamacją, wtedy przetwarzanie danych i podanie danych jest niezbędne.

Przetwarzane dane
Nazwisko i imię Kupującego, numer telefonu, adres e-mail, treść reklamacji.

Okres przetwarzania danych
Reklamacje gwarancyjne na podstawie ustawy o ochronie konsumenta przechowujemy przez 5 lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych
To, że zwraca się Pan/Pani do nas z reklamacją jest samodzielną decyzją, natomiast jeśli zwraca się Pan/Pani do nas, to na podstawie § 17/A akapitu (7) ustawy CLV z 1997r. mamy obowiązek zachowania reklamacji przez 5 lat [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu c) Rozporządzenia].

Dane przetwarzane w związku z możliwością potwierdzenia wyrażenia zgody

W trakcie rejestracji, zamówienia, zapisu na newsletter system informatyczny przechowuje dane informatyczne związane z wyrażeniem zgody w celu późniejszego udowodnienia.  

Przetwarzane dane
Daty zgody i adres IP zainteresowanej osoby.

Okres przetwarzania danych
Ze względu na przepisy prawne zgodę należy umieć potwierdzić w późniejszym terminie, dlatego okres przechowywania po okresie przetwarzania danych trwa do czasu przedawnienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Art. 7 akapit (1) Rozporządzenia zarządza ten obowiązek [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu c) Rozporządzenia]

Przetwarzanie danych w celu marketingowym

Przetwarzanie danych w związku z wysyłaniem newslettera

Przetwarzanie danych następuje w związku z wysyłaniem newsletterów.

Przetwarzane dane
Nazwisko i imię, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych
Do czasu cofnięcia zgody przez osobę zainteresowaną.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Pana/Pani dobrowolna zgoda, która udzielona zostaje Administratorowi danych poprzez zapisanie się na newsletter [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu a) Rozporządzenia].

Przetwarzanie danych związane z wysyłaniem spersonalizowanych reklam i ich wyświetlaniem

Przetwarzanie danych następuje w celu wysyłania treści reklamowych odpowiednich dla kręgu osób zainteresowanych.

Przetwarzane dane
Nazwisko i imię, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przetwarzania danych
Do czasu cofnięcia zgody przez osobę zainteresowaną.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Pana/Pani dobrowolna, oddzielna zgoda, która udzielona zostaje Administratorowi danych w trakcie przyjmowania danych [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu a) Rozporządzenia].

Remarketing

Przetwarzanie danych jako działalność remarketingu jest realizowana przy pomocy plików cookie.

Przetwarzane dane
Dane przetwarzane przez cookie określone w informacji o plikach cookie.

Okres przetwarzania danych
Okres przechowywania danych plików cookie, szczegółowych informacji można zasięgnąć tutaj:

Ogólna informacja Google na temat plików cookie:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informacja Google Analitycs:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informacja Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Podstawa prawna przetwarzania danych
Pana/Pani dobrowolna zgoda, która udzielona zostaje Administratorowi danych w trakcie korzystania ze strony internetowej [Przetwarzanie danych według art. 6 akapitu (1) punktu a) Rozporządzenia].

Dalsze przetwarzanie danych

Jeśli Administrator danych pragnie dalej przetwarzć dane, wtedy przedkłada wstępną informację o istotnych okolicznościach przetwarzania danych (tło i podstawa prawna przetwarzania danych, cel przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych, okres przetwarzania danych).

Informujemy Pana/Panią o tym, że należy spełniać pisemne prośby Administratora danych dotyczące danych i opierające się na ustawodawstwie. Administrator danych o przekazywaniu danych prowadzi ewidencję zgodną z § 15 akapitem (2)-(3) Infotv. (do którego organu, jakie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i kiedy przekazał wiadomości Administrator), o zawartości której Administrator na życzenie udziela informacji, za wyjątkiem, jeśli ustawodawstwo wyklucza udzielanie informacji.

Adresaci danych osobowych

Przetwarzanie danych w celu przechowywania danych osobowych

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: UNAS Online Kft.

Kontakt do podmiotu przetwarzającego dane:

Numer telefonu:

Adres e-mail: [email protected]

Siedziba: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Strona internetowa: unas.hu

Administrator danych na podstawie umowy podpisanej z podmiotem Zarządzającym danymi przechowuje dane osobowe. Nie uprawnia to Administratora do zapoznania się z danymi osobowymi.


Przetwarzanie danych związane z wysyłaniem newslettera

Nazwa firmy obsługującej system newslettera: UNAS Online Kft.

Siedziba firmy obsługującej system newslettera: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numer telefonu firmy obsługującej system newslettera:

Adres e-mail firmy obsługującej system newslettera: [email protected]

Strona internetowa firmy obsługującej system newslettera: unas.hu

Administrator danych na podstawie umowy zawartej z podmiotem zarządzającym danymi współpracuje w wysyłaniu newslettera. W trakcie tej działalności Administrator danych zarządza nazwiskiem i imieniem oraz adresem e-mail osoby zainteresowanej w wymiarze koniecznym do wysłania newslettera.

Pana/Pani prawa podczas zarządzania danymi

W okresie zarządzania danymi zgodnie z Rozporządzeniem ma Pan/Pani następujące prawa:

 • prawo cofnięcia zgody
 • dostęp do danych osobowych i informacji związanych z zarządzaniem danymi
 • prawo do wprowadzania poprawek
 • do ograniczenia zarządzania danymi,
 • prawo do usunięcia
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do przeniesienia.

Jeśli pragnie Pan/Pani skorzystać ze swoich praw, jest to związane z Pana/Pani identyfikacją oraz w razie potrzeby Administrator musi komunikować się z Panem/Panią. Dlatego w celu identyfikacji będzie potrzeba podania swoich danych osobowych (ale identyfikacja może opierać się tylko na takich danych, którymi Administrator i tak już zarządza w związku z Panem/Panią) oraz w skrzynce mailowej Administratora będą dostępne Pana/Pani zażalenia związane z zarządzaniem Pana/Pani danymi. Jeśli był/była Pan/Pani naszym klientem i w związku z reklamacją lub gwarancją chce się Pan/Pani zidentyfikować, w celu identyfikacji prosi,y o podanie również numeru zamówienia. Wykorzystując ten numer, możemy Pana/Panią zidentyfikować również jako kupującego.

Na zażalenia związane z przetwarzaniem danych Administrator odpowiada najpóźniej w ciągu 30 dni.

Prawo do wycofania zgody

Pan/Pani w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody na zarządzanie Pana/Pani danymi, w takim przypadku podane dane zostają usunięte z systemu. Prosimy natomiast wziąć pod uwagę, że w przypadku jeszcze niezrealizowanego zamówienia cofnięcie zgody może skutkować tym, że nie będziemy w stanie zrealizować dostawy. Oprócz tego, jeśli zakup został już zrealizowany, na podstawie przepisów rachunkowości nie możemy usunąć z systemu danych związanych z fakturowaniem oraz jeśli ma Pan/Pani wobec nas zobowiązania, wtedy na podstawie słusznego interesu związanego z odzyskaniem roszczenia niezależnie od cofnięcia zgody, będziemy nadal zarządzać danymi.

Dostęp do danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo, aby od Administratora danych otrzymać informację zwrotną odnośnie tego, czy trwa zarządzanie Pana/Pani danymi osobowymi i jeśli zarządzanie danymi jest w trakcie, ma Pan/Pani prawo do tego, aby:

 • otrzymać dostęp do danych osobowych, które są przetwarzane i
 • aby Administrator poinformował Pana/Panią o następujących:
  • cel zarządzania danymi;
  • kategorie Pana/Pani danych osobowych, którymi Administrator zarządza;
  • informacja o tym adresacie lub kategorii adresatów, z którymi oraz o których Administrator przekazał lub przekaże dane osobowe;
  • planowany okres przechowywania danych osobowych lub jeśli nie ma takiej możliwości, względy określenia tego okresu;
  • Pana/Pani prawo, że może wnioskować do Administratora danych o poprawę, anulowanie lub ograniczenie Pana/Pani osobistych danych i w przypadku zarządzania danymi opartym na słusznym  interesie może Pan/Pani sprzeciwić się wobec takiego zarządzania danymi osobowymi;
  • prawo do złożenia zażalenia zaadresowanego do organu nadzorczego;
  • jeśli dane nie zostały zebrane od Pana/Pani, wszystkie dostępne informacje związane z ich źródłem;
  • o fakcie podejmowania zautomatyzowanych decyzji (jeśli takie postępowanie jest zastosowane), w tym również tworzeniu profilu oraz przynajmniej w tych przypadkach informacje dostępne odnośnie stosowanej logiki, jakie ma znaczenie takie zarządzanie danymi i z Pana/Pani punktu widzenia, jakie są przewidywalne jego skutki.

Celem skorzystania z tego prawa może być ustalenie i weryfikacja legalności przetwarzania danych, dlatego w przypadku kilkakrotnych zapytań Administrator może pobrać godziwą opłatę za udzielenie informacji.

Administrator w ten sposób zapewnia dostęp do danych osobowych, że po Pana/Pani identyfikacji przesyła drogą mailową przetwarzane dane osobowe oraz informacje. Jeśli jest Pan/Pani zarejestrowany/a, wtedy dostęp zapewniamy w ten sposób, że wchodząc na konto użytkownika może Pan/Pani zobaczyć i sprawdzić dane osobowe, które są przetwarzane.

Prosimy, aby we wniosku zaznaczyć, czy prosi Pan/Pani o dostęp do danych osobowych lub prosi Pan/Pani o informacje związane z przetwarzaniem danych.

Prawo do wprowadzania poprawek

Ma Pan/Pani prawo, aby na Pana/Pani wniosek Administrator niezwłocznie poprawił Pana/Pani błędne dane osobowe.

Prawo do ograniczenia zarządzania danymi

Ma Pan/Pani prawo, aby na Pana/Pani wniosek Administrator ograniczył zarządzanie danymi, jeśli spełniony jest któryś z poniższych punktów:

 • Pan/Pani kwestionuje poprawność danych osobowych, w tym przypadku ograniczenie dotyczy tego okresu, który umożliwia, aby Administrator sprawdził poprwawność danych osobowych, jeśli natomiast natychmiast można stwierdzić prawidłowe dane, wtedy nie następuje ograniczenie;
 • zarządzanie danymi jest niezgodne z prawem, ale Pan/Pani z dowolnego powodu sprzeciwia się usunięciu danych (na przykład dlatego, ponieważ dla Pana/Pani dane są ważne ze względu na egzekwowanie roszczeń prawnych), dlatego nie prosi Pan/Pani o usunięcie danych, ale zamiast tego prosi o ograniczenie korzystania z nich;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, aby przetwarzać dane w zaznaczonym celu, ale Pan/Pani żąda tego w celu wniesienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Pan/Pani sprzeciwiał(a) się wobec zarządzania danymi, ale słuszny interes Administratora również może uzasadniać zarządzanie danymi, w tym przypadku do czasu, kiedy nie zostanie stwierdzone, czy uzasadnione powody Administratora mają pierwszeństwo wobec Pana/Pani uzasadnionych powodów, zarządzanie danymi należy ograniczyć.

Jeśli zarządzanie danymi jest ograniczone, wtedy takie dane osobowe, za wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane tylko za zgodą osoby zainteresowanej lub w celu wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, lub w nadrzędnym interesie publicznym Unii, lub państwa członkowskiego.

Administrator wcześniej informuje Pana/Panią o odwołaniu ograniczenia (co najmniej na 3 dni robocze wcześniej przed odwołaniem ograniczenia).

Prawo do usunięcia - zapomnienia

Ma Pan/Pani prawo, aby Administrator bez nieuzasadnionego opóźnienia usunął Pana/Pani dane osobowe, jeśli zaistnieje któryś z poniższych powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne w tym celu, w którym Administrator je zbierał lub w inny sposób przetwarzał;
 • Pan/Pani wycofuje swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • Pan/Pani sprzeciwia się wobec przetwarzaniu danych opartych na słusznych interesach i nie ma powodu prawnego posiadającego pierwszeństwo (tzn. słusznego interesu) na przetwarzanie danych,
 • Administrator przetwarzał dane osobowe niezgodnie z prawem i to na podstawie zażalenia zostało stwierdzone,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego mającym zastosowanie do Administratora danych.

Jeśli Administrator danych z dowolnego prawnego powodu opublikował Pana/Pani przetwarzane dane osobowe i z dowolnego wyżej wymienionego powodu ma obowiązek usunięcia tych danych, zwracając uwagę na dostępną technologię i koszty realizacji ma obowiązek wykonania oczekiwanych racjonalnych kroków – rozumiejąc tutaj działania technologiczne – w tym celu, aby poinformować innych Administratorów zarządzających danymi, że Pan/Pani złożył(a) wniosek o usunięcie linków wskazujących na wspomniane dane osobowe lub kopie danych osobowych oraz ich dodatkowe egzemplarze. 

Nie można usunąć danych, jeśli przetwarzanie danych jest potrzebne:

 • w celu korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informowania;
 • w celu wypełnienia obowiązku przetwarzania danych osobowych na mocy prawa UE lub państwa członkowskiego (np. przetwarzanie danych w kontekście fakturowania, ponieważ przechowywanie faktury jest wymagane przez prawo) lub w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej nadane Administratorowi;
 • w celu wniesienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych (np.: jeśli Administrator danych ma roszczenia wobec Pana/Pani i jeszcze ich nie zrealizował, lub reklamacja konsumencka czy zażalenie dotyczące przetwarzania danych jest w toku).

Prawo do sprzeciwu

Pan/Pani ma prawo, aby z powodów związanych ze swoją sytuacją sprzeciwiać się wobec przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W tym przypadku Administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem, jeśli udowodni, że przetwarzanie danych uzasadniają takie powody, które są uzasadnione prawem przymusu, które cieszą się pierwszeństwem wobec Pana/Pani interesów, są związane z Pana/Pani prawami i wolnością, lub związane są z wniesieniem, egzekwowaniem lub obroną roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje w celu bezpośredniej akwizycji w biznesie, Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w tym celu, w tym również tworzeniu profilu, o ile jest on bezpośrednio związany z akwizycją w biznesieu. Jeśli Pan/Pani sprzeciwia się wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu bezpośredniej akwizycji biznesowej, wtedy dane osobowe nie mogą być dalej przetwarzane w tym celu.

Prawo do przeniesienia

O ile przetwarzanie danych następuje w sposób zautomatyzowany lub jeśli przetwarzanie danych oparte jest na Pana/Pani dobrowolnej zgodzie, ma Pan/Pani prawo do tego, aby poprosić Administratora danych o to, aby przekazał Panu/Pani dane podane przez Pana/Panią Administratorowi danych, które to dane Administrator przekazuje do Pana/Pani dyspozycji w formacie xml, JSON lub csv, jeśli jest to technicznie możliwe, to może Pan/Pani poprosić Administratora danych o przesłanie danych w tej formie do innego Administratora danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Ma Pan/Pani prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym tworzeniu profilu), która miałaby wobec Pana/Panie skutek prawny lub dotyczyłaby Pana/Pani w podobny istotny sposób. W tych przypadkach Administrator danych ma obowiązek poczynić odpowiednie kroki w interesie ochrony praw, wolności i interesów osoby zainteresowanej, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa osoby, której dane dotyczą do żądania interwencji człowieka, wyrażenia swoich poglądów oraz wniesienia sprzeciwu wobec decyzji.

Powyższe nie mogą mieć zastosowania w tym przypadku, jeśli decyzja:

 • potrzebna jest w celu zawarcia lub realizacji umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem danych;
 • podlega prawu unijnemu lub krajowemu właściwemu dla Administratora, które określa również odpowiednie środki ochrony Pana/Pani praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na wyraźnej Pana/Pani zgodzie.

Zgłoszenie do ewidencji ochrony danych

W rozumieniu rozporządzeń Infotv. Administrator musiał zgłaszać pewne przetworzenie danych do ewidencji ochrony danych. Ten obowiązek zgłoszenia został zlikwidowany z dniem 25 maja 2018r.

Środki bezpieczeństwa danych

Administrator oświadcza, że podjął odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym celu, aby chronić dane osobowe przed bezprawnym dostępem, zmianą, przekazaniem, opublikowaniem, usunięciem lub zlikwidowaniem oraz aby uchronić je przed przypadkowym zniszczeniem i uszkodzeniem, a ponadto przed niedostępnością z powodu zmian w zastosowanej technologii.

Administrator w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych zrobi wszystko w tym celu, aby jego Administratorzy zadbali o odpowiednie bezpieczeństwo, kiedy pracują z Pana/Pani danymi osobowymi.

Środki zaradcze

Jeśli według Pana/Pani Administrator naruszył któreś z rozporządzeń ustawowych dotyczące przetwarzania danych lub nie spełnił któregoś z wniosków, wtedy w celu zlikwidowania przypuszczalnie niezgodnego z prawem przetwarzania danych może wnioskować o rozpoczęcie postępowania rewizyjnego przez Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres korespondencyjny: 1363 Budapeszt, Skr. pocztowa 9, e-mail: [email protected]).

Ponadto informujemy o tym, że w przypadku naruszenia rozporządzeń ustawowych dotyczących przetwarzania danych lub jeśli Administrator danych nie zrealizował któregoś z wniosków, wtedy wobec Administratora danych można rozpocząć sprawę cywilną.  

Zmiana informacji dotyczącej przetwarzania danych

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji przetwarzania danych w sposób niewpływający na zmianę celów i podstawy prawnej przetwarzania danych. Użytkownik, korzystając ze strony internetowej, po wejściu w życie zmiany akceptuje zmianę informacji dotyczącej przetwarzania danych.

Jeśli Administrator w związku z zebranymi danymi pragnie dalej przetwarzać dane w celu innym niż cel ich zbiórki, przed dalszym przetwarzaniem danych informuje Pana/Panią o celu przetwarzania danych i poniższych informacjach:

 • o okresie przechowywania danych osobowych lub jeśli jest to niemożliwe, wtedy o względach określenia okresu;
 • o tym Pana/Pani prawie, że może Pan/Pani wnioskować u Administratora o dostęp do danych osobowych, które Pana/Panią dotyczą, ich poprawę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania i w przypadku przetwarzania danych opartym na słusznych prawach może Pan/Pani sprzeciwić się wobec przetwarzaniu danych osobowych oraz może Pan/Pani wyrazić zgodę lub w przypadku przetwarzania danych opartym na powiązaniu z umową może Pan/Pani wnioskować o zapewnienie prawa do przeniesienia danych;
 • w przypadku przetwarzania danych opartym na Pana/Pani zgodzie o tym, że może Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć zgodę,
 • o prawie złożenia zażalenia zaadresowanego do organu nadzorczego;
 • o tym, czy świadczenie danych osobowych oparte jest na przepisach prawa lub zobowiązaniu umownym lub przesłance zawarcia umowy i czy jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania;
 • o fakcie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeśli zastosowane jest takie postępowanie), w tym również tworzeniu profilu oraz przynajmniej w tych przypadkach zrozumiałe informacje o zastosowanej logice i skutkach dla takiego zarządzania danymi oraz oczekiwanych dla Pana/Pani konsekwencjach.

Oprócz informacji do przetwarzania danych w celu rozpoczęcia przetwarzania danych jest potrzebna Pana/Pani zgoda, o ile podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda.